Siirry suoraan sisältöön
YLE
YLE Uutiset Ohjelmaopas Palaute YLE A-Ö terveyshakTerveyshaku:
|YLE| Terveys
(linkki aukeaa uuteen ikkunaan)Pieni päätös päivässä
Terveysuutiset
Tutkittua
välike
Mielenterveys
Päihteet ja tupakka
Seksuaalisuus
Yhteiskunta
välike
Ruoka ja terveys
» Laihdutus
» Reseptit
Keho ja mieli
Liiku ja voi hyvin
Luonto hoitaa
Vauvan aika
välike
Testit
Terveyslinkit
Yhteystiedot
Palaute
välike
Testaa elinikäsi
Elämä pelissä
 

Tutkittua

Tutkimus: Olen sen ikäinen kuin tunnen olevani


8.11.2005 Jyväskylän yliopisto/YLE Terveys

Virpi Uotinen osoitti väitöskirjatyössään, että subjektiivinen ikä, eli yksilön oma arvio iästään, on yhteydessä koettuun hyvinvointiin ja terveyteen erityisesti elämän jälkipuoliskolla.


PsL Virpi Uotisen psykologian väitöskirjan ”I’m as old as I feel. Subjective age in Finnish adults” (Olen sen ikäinen kuin tunnen olevani. Suomalaisten aikuisten subjektiivinen ikä) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Stig Berg (Institutet för Gerontologi, Hälsohögskolan, Jönköping, Ruotsi) ja kustoksena emeritusprofessori Isto Ruoppila.

Iäkkäistä haastatelluista noin puolet kuvasi itseään ikäänsä nuoremmaksi ja lähes yhtä moni tunsi itsensä ikäisekseen. Pieni, usein muita huonokuntoisempi vähemmistö, piti itseään kalenteri-ikäänsä vanhempana. Haastatelluista noin puolet mainitsi senhetkisen ikänsä ihanneiäkseen. Itsensä omaa ikäänsä nuoremmaksi ilmoittaneita oli lähes yhtä paljon. Heidän kokemuksensa selittynee ikääntymistä koskevien kulttuuristen uskomusten yksipuolisuudella, jolloin yhä harvempi ikääntyvä löytää niistä itseään.

- Se, että iäkäs henkilö kokee olevansa ikäisensä, kertoo useammin myönteisestä kuin kielteisestä suhtautumisesta omaan ikävaiheeseen. Varsin moni tutkimukseen osallistuneista yli 65-vuotiaista henkilöistä ilmoitti senhetkisen ikänsä ihanneiäkseen, Uotinen pohtii.

Peilauspintana ikätoveritKoetun ja ihanneiän suhde kalenteri-ikään pysyi samana noin puolella alkuaan 65—84-vuotiaista haastatelluista kahdeksan vuoden seurannan aikana. Omien arvioiden suhteellisen suuri pysyvyys iäkkäillä henkilöillä voi kertoa siitä, että iän arviointiperusteet ovat joustavia. Monilla iäkkäistä vasta olennainen muutos terveydessä ja toimintakyvyssä tai sosiaalisissa rooleissa aiheuttaa tarpeen arvioida uudelleen suhdetta omaan ikään. Usein oman tilanteen peilauspintana ovat ikätoverit.

Iäkkäiden henkilöiden ikäkokemuksella on yhteys jäljellä olevaan elinaikaan Virpi Uotinen havaitsi ikäistään vanhemmaksi itsensä kokeneiden iäkkäiden haastateltujen kuolleen ikätovereitaan aikaisemmin. Kolmentoista vuoden seurannan aikana kuolleisuusero eri tavoin koettua ikäänsä kuvanneiden välillä säilyi siitä huolimatta, että tarkastelussa otettiin huomioon haastateltujen ikä, koulutus sekä useita terveyttä ja psyykkistä toimintakykyä kuvaavia tekijöitä.

Kokemus, että on ikäistään vanhempi, näyttäisi ennakoivan kuolemaan johtavaa terveyden heikkenemistä ja olisi siten yhteydessä jäljellä olevan elinajan pituuteen. Päätelmää puoltaa se, että tutkimukseen osallistuneet ikäistään vanhemmaksi itseään kuvanneet henkilöt olivat myös fyysisesti ja psyykkisesti muita huonokuntoisempia.

- Subjektiivista ikää voitaisiin hyödyntää pyrittäessä tunnistamaan niitä iäkkäitä henkilöitä, joita uhkaa terveyden ja hyvinvoinnin merkittävä heikkeneminen, Uotinen arvioi.

Suomalaisnaisten ihanneikä korkeampi kuin miestenUotisen tekemä vertailu osoitti eroja työikäisten suomalaisten ja pohjoisamerikkalaisten koetussa iässä ja ihanneiässä. Suomalaisten koettu ikä oli korkeampi kuin pohjoisamerikkalaisten. Naisten ja miesten koetut iät eivät sen sijaan eronneet kummassakaan aineistossa. Pohjoisamerikkalaisen aineiston työikäiset, sukupuoleen katsomatta, sijoittivat ihanneikänsä varhaisempaan aikaan elämänkulussa. Suomalaisten ihanneikä oli sitä vastoin lähempänä omaa kalenteri-ikää. Suomalaisnaisten ihanneikä oli, kalenteri-iästä riippumatta, korkeampi kuin vastaavanikäisten suomalaismiesten.

- Kulttuuriset ja yhteiskunnalliset tekijät heijastuvat käsityksiin ikääntymiseen sisältyvistä menetyksistä ja saavutuksista. Esimerkiksi se, että suomalaisnaisten elinajan odote on pitempi kuin miesten, saattaa selittää erityisesti vanhimpiin ikäluokkiin kuuluneiden naisten miehiä korkeampaa ihanneikää. Korkeamman ihanneiän voi näin tulkita heijastavan naisten pitempää odotushorisonttia oman tulevaisuutensa suhteen, Uotinen selittää.

Tutkimus toteutettiin osana monitieteistä Ikivihreät-projektia, jossa on kartoitettu seuruututkimuksen keinoin mm. yli 65-vuotiaiden henkilöiden terveyttä, toimintakykyä ja elinolosuhteita sekä niissä tapahtuvia muutoksia. Haastatteluun osallistui 1224 henkilöä, joista 663 oli mukana myös tutkimuksen toisessa vaiheessa kahdeksan vuotta myöhemmin. Osa tutkimuksen havainnoista perustui yli tuhannelta 25—64-vuotiaalta jyväskyläläiseltä kerättyyn postikyselyyn. Tällä kyselyllä kerättyjä subjektiivisen iän kuvauksia verrattiin pohjoisamerikkalaisen vastaavan ikäryhmän tuottamiin kuvauksiin.

Uutta terveystutkimusta ikään vaikuttavista riskitekijöistäEpävakaan työuran eli pätkätöiden ja työttömyyden kanssa ikävuosina 27-36 kamppailleilla oli selvästi enemmän riskitekijöitä. Heillä oli kolminkertainen riski kuulua riskiryhmään kaikkien riskitekijöiden suhteen vakaammissa työsuhteissa olleisiin verrattuna. Koulutus vaikutti myös terveysriskien määrään: mitä korkeampi koulutus, sitä vähemmän esiintyi kohonnutta verenpainetta. Tosin vaikutus kiertää ylipainon kautta eli koulutetut ovat hoikempia, kertoo Marja-Liisa Kinnunen.

"Puhumme nyt riskitekijöiden kasaumasta, emme vielä sairastumisesta", muistuttaa Kinnunen. "Seuraava terveystutkimus on suunnitteilla vuodeksi 2009, jolloin nämä ihmiset ovat 50 vuoden ikäisiä. Silloin alkaa näkyä, johtavatko riskitekijät myös sairastumiseen esimerkiksi sydänverisuonitauteihin. Toivottavasti näin ei ole, mutta valitettavasti maailmalta on muista tutkimuksista tietoja, että riskitekijät aiheuttavat sairastumisen. Se jää kuitenkin nähtäväksi myöhemmin."

Koulutuksen lisäksi löytyi muitakin suojaavia tekijöitä.
"Psykologiselta kannalta terveydelle oli eduksi tunteiden sääntelytapa, jossa pyritään korjaamaan omaa mielialaa ajattelemalla mukavia asioita vaikeassa tilanteessa", sanoo Marja-Liisa Kinnunen. "Se laskee verenpainetta. Eduksi oli myös se, jos hyväksyi omat tunteensa. Jos ihminen oli vihainen, hän katsoi sen olevan oikeutettua. Heidän oma käsityksensä terveydestään oli hyvä."

Haitallista oli tunteiden kieltäminen tai jos ei oikein tiennyt, miten tunteisiin pitää suhtautua. "Epäedullista oli, jos näytti tunteensa ja katui sitä jälkeenpäin. Tai sitten ei näyttänyt, että oli vihainen, mutta halusi, että muut siitä huolimatta tietävät ihmisen olevan vihainen. Tälla tavalla reagoivat ihmiset tunsivat terveytensä huonommaksi ja heillä riskitekijöitä oli myös enemmän", kertoo Marja-Liisa Kinnunen.

Yllättävä tulos saatiin stressin ja kuormituksen vaikutuksesta tutkittuihin keski-ikää lähestyviin aikuisiin. Pitkäaikainen kuormitus, johon kuuluivat kireät aikataulut, aikapaine ja riittämättämyyden tunne, eivät ylempien toimihenkilöiden osalta johtaneet huonoon terveyteen. Päinvastoin, heillä oli kaikkein vähiten terveyden riskitekijöitä.

"Olemme pohtineet miksi näin on, vastoin olettamuksia ja yleisesti esitettyjä teorioita. Ehkä tällaisiin ylempiin toimihenkilötehtäviin valikoituu sellaisia ihmisiä, jotka kestävät tällaista stressiä hyvin. Se voi olla esimerkiksi perinnöllistä", sanoo Kinnunen. Tässä asiassa tarvitaan lisää tutkimuksia. Tästä aineistosta ei selviä, millaiset olot työpaikalla on. Esimiehen tuki, avuliaat työtoverit ja palkitsevaksi koettu työ ovat muiden tutkimusten perusteella stressin kestoa helpottavia asioita.Tunteiden säätelyä voi oppiaVaikka terveyden edistäminen nykyisin katsotaan jokaisen itsensä tehtäväksi: pitää laihduttaa, liikkua enemmän ja syödä terveellisesti, niin yhteiskuntakin voi tässä tehdä osansa, päättelee Marja-Liisa Kinnunen.

"Hyvä esimerkki on tupakkalainsäädäntö, jota on kiristetty viimeisten 30 vuoden aikana ja samalla tupakointi samoinkuin passiiivinen tupakansavulle altistuminen ovat vähentyneet. Alkoholin käyttöä voidaan säädellä veropolitiikalla. Työpaikkaruokailu on yleistynyt sitten 70-luvun ja ateriat muuttuneet entistä terveellisemmiksi."

Tunteiden säätely on asia, jota voi opettaa kasvatuksessa. Tässä Marja-Liisa Kinnunen kiittää uutta terveystieto-oppiainetta, jossa tunteet ja niiden opiskelu ovat osa ohjelmaa. "Vaikka yksi oppitunti viikossa ei mustaa valkoiseksi muuta, niin tieto tunteiden ymmärtämisen merkityksestä leviää vähitellen oppilaille, heidän vanhemmilleen ja opettajille. Kyllä se sieltä tulee", hän päättelee.

Tutkittua sisältö

Suomalaisten loppuelämä sairaampi kuin ruotsalaisten
CRP ei aiheuta sydän- ja verisuonitauteja
Kävely ehkäisee naisten nivelvaivoja
Pienet aivot ja alkoholi liittyvät toisiinsa
Hiiret saavat liikunnan hyödyt yhdellä pillerillä
Kolesterolilääke saattaa pahentaa MS-tautia
Kuitu saattaa pitkittää elämää
Vitamiinien käyttö valuu pääosin hukkaan
Työkiire uuvuttaa ICT-ammattilaiset
Keskivartalo mittaa myös dementian vaaraa
B-hepatiitti saattaa altistaa haimasyövälle
Ylipaino vähentää astmalääkkeiden tehoa
Änkyttäminen yleisempää kaksikielisillä lapsilla
Suomalaiset syövät yhä enemmän kauraa ja ruista
Esitys: Myös isä mukaan lasta odottavan perheen terveystarkastuksiin
Hyvät rasvat saattavat suojata dementialta ja lykätä kuolemaa
Nopea pulssi vaaran merkki sydänsairaille
Aivokuvaus saattoi paljastaa kaamosmasennuksen syyn
Korkea verenpaine vaaraksi teinidiabeetikon silmille
Stressi nujertaa miehet naisia useammin
Tutkija: Suomalaisten seksinharrastus laskussa
Korvatulehduskierre saattaa vaikuttaa makumieltymyksiin
HIV-positiiviset elävät yhä pidempään
Tiedon jakaminen vähentää kaatumisvammoja
Edistysaskel Alzheimerin taudin tutkimuksessa
Verisuonisairauksien riskitekijät vaikuttavat myös muistiin
Sokerilimut eivät ehkä lihotakaan lapsia
Kahvinjuonti vähentää aikuistyypin diabeteksen riskiä
Liikkuvan vanhuksen aivot pysyvät kunnossa
D-vitamiinia saadaan edelleen liian vähän
Masennus altistaa diabetekselle
Aamupäivällä nautittu proteiini pitää kylläisenä
Laadukas elämä mahdollista dementiasta huolimatta
Paksusta vyötäröstä seuraa selkäkipuja naisille
Pitkä imetysaika lisää lapsen älykkyyttä
Löhöily ei haittaa jos sen tekee pätkissä
Hölkkääminen ehkä laskimotukosten riskitekijä kuusikymppisillä
Auringon ja D-vitamiinin puute saattaa altistaa lapsia diabetekselle
Antibioottikuurit auttavat poskiontelon tulehduksissa harvoin
Makeannälkä selittyy perintötekijöillä
Onnellisuutta voi periä
Kallis lumelääke halpaa tehokkaampi
Vitamiinilisät eivät ehkäise keuhkosyöpää
Suolanhimo ei ole kohtalo
Multi-Tabs Raskaus Inkivääri -tuotetta ei suositella raskaana oleville
Keinotekoiset makeutusaineet voivat lihottaa
Miesten alkoholikulutukseen puututaan herkemmin
Stuk: Kännykkäsäteily vaikuttaa soluihin
Pitkä ikä, elämäntavat ja toimintakyky
Uni päästää synapsit vapaalle
Raskasmetallit kuriin maitohappobakteereiden avulla
Geenipoikkeamat nostavat eturauhassyövän riskin moninkertaiseksi
D-vitamiini ja sydänverisuonitaudit
Terveellisistä elintavoista yli vuosikymmen lisää elinikää
Vihreä tee saattaa suojata japanilaisten eturauhasia
Maitotuotteet saattavat altistaa lapsen myöhemmälle suolisyövälle
Lihansyönnin vähentäminen voisi vähentää syöpiä
Kotimaiset marjat voivat ehkäistä paksusuolisyöpää
Askelmittarista apua painonpudotukseen
Hunaja hillitsee lapsen yskää
Selittämättömät aivohalvaukset usein yhteydessä sydämen rakennevikaan
B12-vitamiinin puute on yleistä iäkkäillä
Vuosikymmenten beetakaroteenikuuri saattaa pitää mielen terävänä
Liikunta ja venyttely auttavat fibromyalgiaa sairastavia
Kodin olosuhteilla vaikutusta tyttöjen puberteetin alkamisajankohtaan?
Kala, omega-3 rasvahapot, hedelmät ja vihannekset suojaavat dementialta
Nuorten mielenterveysongelmien ehkäiseminen voisi vähentää rikollisuutta
Lisäaineet voivat tehdä lapsesta ylivilkkaan
HPV-testi papakoetta herkempi kohdunkaulan syövän seulonnassa
Keuhkosyövän geneettinen tausta aukeaa
Parkinsonin tauti voi sotkea puheen
Psoriasis yhteydessä moniin eri sairauksiin
Endometrioosi lisää ihosyövän riskiä
Verenpainepotilaat eivät tunne lääkkeitään
Vanhempien uupumus korostui lastensuojelutarpeen taustatekijänä
Valkosipulin terveysvaikutusten välitysmekanismi on rikkivety?
Liikakilot voivat tuntua päässäkin
Asuminen vuorotellen isän ja äidin luona hyvä vaihtoehto avioerolapsille
Paniikkikohtaukset liitoksissa naisten sydänoireisiin
Puolisoiden sosioekonominen asema vaikuttaa avioeroihin
Uraatti saattaa suojata Parkinsonin taudilta
Seulonta alentaa kuolleisuutta rintasyöpään
Kalansyönti ehkäisee diabetesta
Hapanmaitotuotteista apua verenpaineen kurissa pitämiseksi
Uniapnea on sydäntautien riskitekijä
Lääkityksen laiminlyönti tuplaa sydänsairaan vaarat
Äidin ylipaino vaaraksi sikiölle
Sydänverisuonitautien suurin riskiryhmä: keski-ikäisenä sydänkohtauksen saaneiden lähisukulaiset
Matkapuhelinten terveysriskeistä ei saatu näyttöä
Pikkupoikien häiriökäyttäytyminen ennakoi aikuisiän vaikeuksia
Huono sisäilma haittaa keuhkoahtaumaa sairastavia
Kahvinjuonti nostaa verenpainetta
Lihapainotteinen ruokavalio liittyy suolisyövän uusiutumiseen
Lihavuus myös psoriaasin riskitekijä
Estyneet nuoret masentuvat muita herkemmin
Pakokaasut ja astma
Luomutomaatit selvästi tavallisia terveellisempiä
Ylipainoiset löytävät toisensa
Masennuslääkkeistä riski ennenaikaiseen synnytykseen
Välimeren ruokavalio suojaa Kreetan lapsia allergioilta
Yökastelu voi aiheutua hermoston kehittymättömyydestä
Matalan GI:n ruuasta ehkä etua silmänpohjan ikärappeuman ehkäisyssä
Naisen muisti säilyy kahvia juomalla
Geeni vähentää keuhkosyövän ankaruutta
C-vitamiini ei suojaakaan vilustumiselta
C-vitamiini ei estä vilustumista
Liiallinen seleeni lisää kakkostyypin diabeteksen ilmaantumista
Yksinkertainen verikoe paljastaa sisäelinten ympärille kertyvän rasvan määrän
Rintojen suurennos ruokatunnilla?
Lapsuuden astmaan liittyvä geeni löydetty
Hajuaistin huononeminen voi ennustaa muistiongelmia
Suklaapala päivässä pitää lääkärin loitolla
Sokeat ihmiset ovat hyviä muistamaan asiat järjestyksessä
Auringonvalosta syövän kannalta enemmän hyötyä kuin haittaa
Varhaislapsuuden antibioottikuurit lisäävät astmaa
Kantasoluista uusia hampaita rakentamaan?
Alzheimerin tautia sairastavia nelinkertaisesti vuonna 2050
Flavonoidit näyttävät suojaavan sydän- ja verenkiertoelinten sairauksilta
Psoriasis heikentää elämänlaatua ja aiheuttaa psoriasispotilaille merkittäviä kustannuksia
Kylmän tunnustava reseptori varmistettu
LGG:n käyttö saattaa vähentää infektioriskiä
Kuopiolaiset tutkijat mukana löytämässä täysin uusia rintasyövän riskitekijöitä
Kahvin juominen auttaa pitämään kihdin kurissa
Pikkukeskosella heikko sokerinsieto ja korkea verenpaine
Tupakoivilla miehillä kohonnut riski sairastua masennukseen?
Leivän laatu vaikuttaa geenien toimintaan rasvakudoksessa
Hiipivä diabetes vaurioittaa salakavalasti valtimoita
Nuuska on vähemmän vahingollista kuin tupakointi
Osteoporoosia voidaan torjua kerran vuodessa annettavalla pistoksella
Miten morfiini synnyttää riippuvuuden?
Älykkyyden ja varakkuuden välillä ei ole yhteyttä
Suomalaiset ovat Euroopan onnellisimpia
Ruusuntuoksuinen uni tehostaa oppimista
Krooninen kipu nakertaa suomalaisten terveyttä
Ahdistus ja stressi lisäävät kroonisesti ärtyneen suolioireyhtymän kehittymistä
Miesten ympärileikkaus pienentää hiv-tartunnan riskiä
Polven eturistisiteen korjaamiseen uusi lupaava menetelmä
Taloudelliset vaikeudet voivat olla esteenä suositusten mukaisille ruokavalinnoille
Kyynisyys käy terveydelle
Parkinson-potilaiden määrä voi kaksinkertaistua vuoteen 2030 mennessä
Vyötärölihavuus voi haitata keuhkojen toimintaa
Tuhkarokon vastainen taistelu ylittänyt odotukset
Puheterapia voi lievittää jatkuvaa yskää
Iällä merkitystä hedelmöityshoidoissa
Luusto kaipaa jatkuvaa liikuntaa
Lemmikin omistajat sairastavat enemmän ja liikkuvat vähemmän kuin muut
Laihoilla ja lihavilla on erilainen bakteerikanta suolistossaan
Hieronta auttaa nivelrikko-potilaita
Hullun lehmän tauti tarttuu verensiirrossa
Insuliini nopeuttaa haavojen paranemista
Epäonnistuneet laihdutukset saattavat altistaa sappikiville
Internet antaa syömishäiriöselle lapselle epäterveita laihdutusvinkkejä
Miesten osteoporoosiriskiin vaikuttavat perintötekijät ja liikunta
Suomalaiset Euroopan kolmanneksi lihavimpia
Mitä hyötyä kuumeesta?
Suolaiset naposteltavat ja ruokien suola lihavuusepidemian taustalla?
Metabolinen oireyhtymä lisääntyy nuorten aikuisten parissa
Kantasoluista viimein apua Parkinsonin taudin oireiden poistamisessa
Kuumekouristusten hoitoon hiilidioksidia?
Tenniskyynärpää paranee hyvin itsestään
Kalsiumlisät eivät vahvista terveiden lasten luita
Pyöräilykypärän käyttö saattaa jopa altistaa onnettomuuksille
Vihreä tee pidentää ikää
Kiukkuisilla miehillä keuhkojen toiminta heikkenee nopeammin
Vältä talvimasennusta liikunnan ja kirkasvalon avulla
Internet avuksi syömishäiriöiden ehkäisyssä
Kuumavesipullo todella auttaa vatsakipuun
Uusi rasvanpolttokeino voi olla lääke lihavuuteen
Testoteronin voimalla jalkapalloilun maailmanmestariksi?
Kirsikkamehu auttaa liikunnan aiheuttamaan lihaskipuun
Rakkaus liharuokaan on periytyvää sorttia
Riittääkö keuhkokuumeen hoitoon lyhyempi antibioottikuuri?
Ylipaino haitallista käsien nivelille ja pitkäaikainen särkylääkkeiden käyttö sydämelle
Ihmisen perimän tarkennettu kartoitus on saatu valmiiksi
Fsh-hormoni syypää vaihdevuosien jälkeiseen luukatoon?
Vuonna 2006 naisten elinikä on miehiä pitempi kaikissa maailman maissa
Tutkimus: Tv:n katselu lisää lasten lihomista
Yhdella molekyylillä tärkeä rooli tulehduksen säätelyssä
Tärkeä influenssaviruksen tappaja on tunnistettu
Akupainanta helpottaa alaselkäkipua paremmin kuin fysioterapia
Suomalaistutkijat löysivät solujen kasvuun vaikuttavat geenit
Puolison sairaus ja kuolema heikentävät toisen puolison terveyttä
Miten jano ja kipu liittyvät yhteen?
Echinacea voi auttaa flunssan hoidossa
Antibioottiresistentti on valmiina monilla maaperän bakteereilla
Aspiriini auttaa miehiä ja naisia eri lailla
C-vitamiini saattaa suojata flunssalta erityisolosuhteissa
Turvallinen ja tehokas rotavirusrokote löytymässä
Hedelmöityshoidot lisäävät epämuodostumien riskiä
Neuropaattisen kivun mekanismi selvitetty
Varusmiehet käyttävät runsaasti lääkkeitä
Luovuus ja lisääntymismenestys
Näkömuistin edellytys on kyky pitää epäoleelliset asiat poissa
Uusi keinoihomalli muistuttaa oikeaa ihmisen ihoa
Jalkojen kylmettyminen aiheuttaa flunssaa
Tutkimus: Olen sen ikäinen kuin tunnen olevani
Uusi lukihäiriöön liittyvä geeni löydetty Suomessa
Metsäsienestä löytyi uudenlainen antibiootti
Miesten ja naisten eroja liioitellaan
Makumieltymykset kulkevat suvussa
(linkki aukeaa uuteen ikkunaan)Tiedeuutiset/ YLE Teema
(linkki aukeaa uuteen ikkunaan)Tiedeuutiset/ YLE Radio1

ARKISTO: Terveystutkimukset aiheittain

Aivotoiminta ja dementia
Allergiat
Diabetes
Kolesteroli
Lapset
Lisäaineet ja ympäristömyrkyt
Mielenterveys
Ravinto ja vitamiinit
Sydän- ja verisuonitaudit
Syöpä
Vauvan aika
Muu tutkimus
Lähetä linkki
Tätä sivua ylläpitävät Ari Meriläinen ja Rita Trötschkes

Vastaava ohjelmatoimittaja.

Yleisradio OY | Käyntiosoite: Radiokatu 5 Helsinki | Puh: +358 9 14801 fax: +358 9 1480 3215 | etunimi.sukunimi@yle.fi