Opettaja katsoo tulevaan: väitöskirja aineenopettajien tulevaisuusvisioista

Kuva: YLE Opettaja.tvJatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa on yritettävä ennakoida tulevia suuntauksia ja hahmottaa muutostarpeita. Tulevaisuusorientaatio on tullut entistä tärkeämmäksi myös koulumaailmassa. KT Kirsti Häivälän tuoreessa väitöskirjassa tarkastellaan lukion muutosprosesseja nimenomaan opettajan näkökulmasta: miten lukion aineenopettajat visioivat oman lukionsa ja yleensä lukioiden tulevaisuutta? Häivälä on taustaltaan yläkoulun ja lukion historian ja yhteiskuntaopin opettaja.

Muutospaineessa on niin opettaja kuin oppilaskin

Tutkimuksessa nousee esille esimerkiksi se, että opettajan on opetettavien aineidensa lisäksi hallittava yhä enemmän lisäkoulutusta vaativia taitoja, esimerkiksi ryhmänohjaus- ja verkkopedagogista osaamista. Vapaudet ja valinnan mahdollisuudet luokattomassa lukiossa taas nähdään oppilaiden kannalta kaksijakoisina. Menestyvien opiskelijoiden katsottiin hyötyvän nykyisestä järjestelmästä, kun taas muiden opiskelijoiden osalta sen katsottiin vain lisäävän syrjäytymisriskiä. Haastateltujen opettajien mukaan myös ylioppilastutkintoa tulisi edelleen tarkistuttaa: sitä voi edelleen pitää vanhanaikaisena ja jopa pedagogisessa mielessä kehityksen jarruna tai esteenä.

Yhteiset vai koulun johdon visiot?

Suurin osa tutkimuksessa mukana olleista opettajista piti yhteisiä visioita tärkeinä, mutta niiden sisältö ja toteutuminen käytännössä nostivat esiin paljon ristiriitaisia näkemyksiä ja epätietoisuutta samankin koulun opettajien keskuudessa. Optimistisimmin työyhteisönsä näkivät yhteisö- ja yksilökeskeiset visioijat, jotka kokivat muutosideoiden syntyvän yhteisesti keskustelluista tarpeistaan ja lähtökohdistaan, pikemminkin kuin koulun johdon sanelemina.


Kirsti Häivälä vastaa Opettaja.tv:n kysymyksiin. Tule mukaan keskustelemaan ja kommentoimaan!

Kirsti Häivälä. Kuva: Turun yliopisto.

Kirjoitat väitöksen esipuheessa, että kynnys ryhtyä opettajana tutkimaan lukioon liittyviä asioita tuntui korkealta. Mikä sai sinut ylittämään sen?
Halu kehittyä ja kehittää.

Mihin asioihin olet itse onnistunut vaikuttamaan opettajan ammatissa?
Toivoisin, että olisin omalla esimerkilläni innostunut joitakin muitakin elinikäisiksi oppijoiksi.

Mitä mieltä olet lukioiden tulosvertailuista?
Arviointi on yksi laadun tae. Tavoitteelliseen toimintaan pitäisi aina luonnollisesti liittyä arviointia. Mediassa julkaistuissa lukioiden tulosvertailuissa on yleensä otettu huomioon vain lopputulokset. Kysyisinkin, kumpi onkaan haastavampaa: tehdä lähtötasoltaan hyvistä opiskelijoista vielä parempia vai luoda oppimisympäristöjä, jotka tukevat kaikenlaisia oppijoita? Mediatrendit tuntuvat monesti kovin pinnallisilta.

Mikä on oma visiosi lukiosta 10 vuoden kuluttua?
Erittäin mielenkiintoinen kysymys! Toivottavana tulevaisuudenkuvana näkisin ainakin sen, että uskallettaisiin luopua osittain tiukasta ainejakoisuudesta temaattisiin oppimispolkuihin. Oppimisympäristöissä korostuisivat enemmän tiedollisten taitojen lisäksi myös taidolliset ja toiminnalliset oppimisympäristöt. Myös toisen asteen oppilaitosten yhteisöllisyys kukoistaisi.

Miten lähtisit uudistamaan ylioppilaskirjoituksia?
Ottaisin huomioon väitöskirjassani esiin tulleen ristiriidan opetussuunnitelmien ja ylioppilastutkinnon välillä: voisiko ajatella, että yleissivistävyys hankittaisiin lukion oppimäärällä ja ylioppilastutkinto olisikin eri vaihtoehtoja sisältävä diplomityö, jota voisi suoraan hyödyntää myös jatko-opintoihin pyrittäessä.

Miten työyhteisöllistä demokratiavajetta voitaisiin lähteä poistamaan?
Oppivalla organisaatiolla tarkoitetaan yhteistyössä tapahtuvaa yhteisen toiminnan kehittämistä: että jokainen työyhteisön jäsen voisi olla osallisena, tekemässä, suunnittelemassa, arvioimassa ja päättämässä.

Mikä rohkaisisi opettajia ottamaan enemmän riskejä?
Riskien ottamisen sijaan nostaisin esiin ennemminkin oppimisen ilon ja sitä kautta erilaisiin oppimisympäristöihin uskaltautumisen ja kokeilemisen.

Lue lisää:

Mitä mieltä?
Millaisena sinä näet lukion muutosprosessin? Mitä haasteita olet itse kohdannut? Ollaanko menossa parempaan suuntaan, vai kaipaatko vanhoja aikoja? Kommentoi tätä juttua alle tai jaa kokemuksesi Opettaja.tv:n Facebook-ryhmässä.