EU-tyytymättömyyttä ilmassa

Juhani Pehkonen

Enemmistö suomalaisista haluaa muutosta EU:n toimintaan, kaksi viidestä aikoo protestoida EU:ta vastaan äänestämällä EU-vaaleissa, joka toinen haluaisi vaihtaa edustajia Euroopan parlamentissa ja samoin joka toinen on varma siitä, että aikoo äänestää eurovaaleissa. Näin sanotaan TNS Gallupin tekemässä puoluebarometrissa. Mutta miten näitä tuloksia on luettava? Minkälaista muutosta ihmiset haluavat?  Ja miten se vaikuttaa äänestyskäyttäytymiseen kevään eurovaaleissa?

Ja entä mikä on tilanne muualla Euroopassa?

EU teettää jatkuvasti koko EU:n laajuisia eurobarometri-tutkimuksia saadakseen selville kansalaisten mielipiteitä eri asioista. Niiden perusteella suhtautuminen EU:hun on hyvin erilaista eri jäsenmaissa. Mutta miten suuri ongelma on se, että kysymysten ymmärtäminen voi toisinaan olla hyvin vaikeaa ja samoin koko EU:n toimintamekanismien sisäistäminen. Onko vastauksilla merkitystä jos kysymyksiä ei ole kunnolla ymmärretty? Vai onko sittenkin tärkeintä saada selville yleiset tunnelmat EU:n suhteen.
Aiheesta puhuu toimialajohtaja Juhani Pehkonen TNS Gallupista.

 Enemmän federalisaatiota Euroopan unioniin

Saku Lehtinen

Liittovaltiokehitys on hyväksi EU:lle sen demokratian ja toimintakyvyn kannalta. Tätä mieltä ovat Eurooppafederalistit.

Järjestön vt. puheenjohtaja Saku Lehtisen mukaan EU:ta kannattaisi kehittää monin tavoin

Ensinnäkin Europarlamentin merkitystä tulisi korostaa EU:n päätöksenteossa entisestään siten, että enään jäsenmaat eivät valitsisi ehdokkaitaan Euroopan komissioon, vaan komissaarit valitsisi tulevaisuudessa keskuudestaan Europarlamentti.

Lisäksi kansallisvaltioiden merkitystä EU:n päätöksenteossa pitäisi selkiyttää ja osin pienentää.

Myös  EU:n ulkosuhteita pitäisi hoitaa aiempaa yhtenäisemmin ja aktiivisemmin.

Eurooppafederalisteja ei Suomessa ole kovin paljoa. Sillä on kuitenkin kattojärjestönä. Kansainvälinen Union of European Federalists -järjestö (UEF).   Eurooppafederalistien tavoite onkin muun toimintansa ohella levittää tietoa UEF:n kannoista Suomeen ja osallistua myös niiden kantojen muodostamiseen.

Ohjelman lopussa kuullaan pätkä Viime perjantain 8.11. Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston tilaisuudesta. Federalismista puhuivat siellä mepit Sampo Terho, Sari Essayah ja Petri Sarvamaa.  Keskustelussa viitataan viimesyksyiseen EU:n federalisaatiokehityksen kannalta kiintoisaan selvitykseen, ns Thyssenin raporttiin, ”Kohti todellista talous- ja rahaliittoa". Europarlamentin päätöslauselma raportista löytyy tätä linkkiä klikkaamalla.

 Europarlamentin Suomen tiedotustoimiston tilaisuus 8.11.13

EU:n idänmatka

Kristi Raik

 

 

Nyt eletään itäisessä Euroopassa todella jännittävä aikoja, ja marraskuun lopulla Vilnan huippukokouksessa päätetään suuntaviivat Itä-Euroopan kehitykselle tuleviksi vuosikymmeniksi, sanoo Tutkija Kristi Raik Ulkopoliittisesta instituutista


Marraskuun 28.- 29. päivinä Vilnassa on tavoitteena saada allekirjoitetuksi EU:n ja Ukrainan välinen assosisaatiosopimus ja myös saattaa loppuun assosiaatiosopimukset Moldovan ja Georgian kanssa. Sopimus tulee synnyttämään näiden maiden ja EU:n välille vapaakauppa-alueen (DCFTA).
Suurin este sopimuksen allekirjoittamiselle on tällä hetkellä Ukrainan entisen pääministerin Julia Tymošenkon vapauttamista koskeva kiista. Mikäli siihen ei löydy ratkaisua, sopimusta ei todennäköisesti Ukrainan kanssa allekirjoiteta. Ja vaikka nyt eletään jo marraskuun alkua, niin  vieläkään ei tiedetä, miten tilanne ratkeaa.

EU on solminut kumppanuussopimuksen Armenian, Azerbaidzhanin, Georgian, Moldovan  Ukrainan  ja Valko-Venäjän kanssa.  Kumppanuuden tarkoituksena on  näiden maiden vakauden, demokratian ja hyvinvoinnin edistäminen.                                                                                                                                                 Osa itäisen kumppanuuden maista on halunnut myös liittyä jäseneksi EU:hun, mutta siihen EU ei ainakaan nykyisin ole halukas, vaan on sen sijaan edennyt assosiaatiosopimuksen mallilla.

 

 

EU ja rikosten torjunta

Erkki Hämäläinen

 

 EU:n sisämarkkinat ovat avanneet uusia mahdollisuuksia myös rikosten tekijöille. Kun lähes koko EU kuuluu Schengenin alueeseen niin rikollisten, ja etenkin kansainvälisen  järjestäytyneen rikollisuuden, on ollut helpompi toimia kuin aiemmin. 

Samoin sisämarkkinat erilaisine hankintojen kilpailutuksineen ovat luoneet hyviä tilaisuuksia heille, jotka eivät ole halunneet toimia laillisin periaattein.  Kun tiedot yrityksistä eivät liiku sujuvasti viranomaisten välillä, niin hämäräperäisten yritysten on helppoa toimia sisämarkkinoilla ja osallistua esimerkiksi kilpailutuksiin muualla kuin omassa kotimaassaan. Rehellisten yrittäjien mahdollisuudet kilpailla ovat silloin pahasti heikentyneet.

Tulevaisuuden iso haaste EU:lle ja myös Suomelle on suunnitteilla oleva viisumivapaus Venäjän ja EU:n välillä.  Kun ihmisiä liikkuu aiempaa enemmän maasta toiseen, joukossa on silloin aina myös enemmän rikollisiakin.

Periaatteessa kansainvälisellä tietojen vaihdolla rikoksia pystytään tehokkaasti estämään. Sillä saralla onkin paljon tekemistä.

Ratkaisu ei ole kuitenkaan ole se, että kaikki mahdollinen tieto kansalaisista kerätään erilaisiin rekistereihin ja sitä jaellaan viranomaisten kesken rajojen yli, vaan ihmisten yksityisyys on kyettävä suojaamaan.

Aiheesta keskustelee kansainvälisten asioiden johtaja Erkki Hämäläinen sisäasiainministeriön poliisiosastolta.

 

  

Vaihtoehtoja EU:lle

 Jarmo Nevalainen

 

Jos Suomi eroaisi EU:sta, se voisi tehdä omat päätöksensä esimerkiksi lainsäädännön suhteen nykyistä tarkemmin nimenomaan suomalaisia hyödyttäviksi. Samalla me voisimme Suomessa ottaa käyttöön oman keskuspankin ja muuttaa talouspolitiikan suuntaa nykyistä elvyttävämmäksi ja entistä helpommin työllistää suomalaisia. Silloin meidän ei myöskään tarvitsisi kilpailuttaa erilaisia hankintojamme EU:n sisämarkkinoilla eikä nykyisessä määrin osallistua taloudellisissa ongelmissa olevien EU-maiden tukemiseen. Tätä mieltä on Jarmo Nevalainen, joka on Suomen EU-jäsenyyttä vastustavan Itsenäisyyspuolueen varapuheenjohtaja ja itsenäisyyspuolueenkin kannattamaa talousajattelua ajavan Talousdemokratia ry:n varapuheenjohtaja.

Lisää parempaa EU:ta

Arto Aniluoto

Lisää EU-aiheista keskustelua Suomeen - myöskin kriittistä keskustelua. Sitä haluaa Eurooppalainen Suomi.

Eurooppalainen Suomi ry:n toiminnanjohtaja Arto Aniluodon mukaan EU-keskustelussa on edetty Juuaps-eipäs-väittelystä eteenpäin. Nyt ollaan jo pisteessä, jossa keskustellaan siitä minkälainen EU olisi hyvä EU.

Keskusteluun onkin nyt erityisesti syytä ensi kevään europarlamenttivaalien vuoksi. Tulevat vaalit innostavat monenlaiseen spekulaatioon. Hajaantuvatko puolueiden ehdokkaiden rivit EU- politiikan tavoitteiden suhteen? Entä valitaanko mihinkään suureen ryhmään suomalaista kärkiehdokasta? Suurimman ryhmittymän kärkiehdokkaastahan tulee vaalien jälkeen muodostettavan uuden komission puheenjohtaja. Entä mihin ryhmittymiin parlamentissa meidän tulevat europarlamentaarikkomme liittyvät. Tuleeko mitään muutoksia, vai mennäänkö entisellä linjalla.  

Euroopan unioni vaikuttaa jo monin yllättävinkin tavoin EU-kansalaisten elämään.

Mutta entä kansallisvaltiot? Mikä merkitys niillä tulee olemaan? Tuleeko federalisaatio muuttamaan muotoaan niin, että vaikka osa asioista päätetään entistä tiukemmin EU:n kautta, niin joidenkin asioiden päätösvaltaa siirretään takaisin kansalliselle tasolle. Vai tuleeko kansallisvaltioiden merkitys tulevaisuudessa vääjäämättä pienenemään?

EU ja talouden lait


         

Lauri Holappa   Juhana Vartiainen

 

 

 

 

 

 

Erilaisia talouden ohjauksen keinoja on käytettävissä EMU-maissakin, vaikkakaan ei niin paljon, kuin niillä mailla, joilla on oma keskuspankki ja valuutta.

Onko EMU-maissa tai EMU-alueella syytä lisätä työn kysyntää esimerkiksi elvyttämällä vai onko silloin riskinä jossain vaiheessa inflaatio tai velkaantuminen kovilla korkomenoilla? Jos on, niin missä pisteessä?

Vai onko järkevämpää lisätä työn tarjontaa esimerkiksi myöhentämällä eläkkeelle pääsyä ja rajoittamalla kodinhoidon tukea?  Silloin oletettavasti palkkojen nousu hidastuu ja Suomi lisää kilpailukykyään etenkin jos työttömille syntyy työpaikkoja. Mutta tarvitaanko valtiolta toimia kysynnän lisäämiseksi ja työpaikkojen luomiseksi vai syntyvätkö uudet työpaikat kilpailukyvyn parantuessa itsekseen?

Ongelmana on myös se, että jos töitä löytyy, niin minkä pisteen jälkeen työttömyyden aleneminen aiheuttaa lisää inflaatiota. Pyritäänkö meillä ylipäänsä täystyöllisyyteen?

Ongelmia syntyy myös kun osa EMU-maista lisää työn kysyntää ja pitää palkat alhaalla ja osa harrastaa elvyttävämpää politiikkaa? Pitäisikö siis EMU-maiden  talouspolitiikkoja koordinoida tiukemmin? Jos siihen päädytään, niin kenen ideologioiden mukaan se pitäisi tehdä?

Keskustelemassa talouden ohjauksen eri vaihtoehdoista ovat tutkija Lauri Holappa politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselta Helsingin yliopistosta ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja Juhana Vartiainen.

EU ja jätteiden kohtalo

Jarmo Muurman

 

EU:n jäteasetuksen tavoitteena on, että 50 % yhdyskuntajätteestä kierrätetään vuoteen 2016 mennessä ja 70% rakennusjätteestä kierrätetään vuoteen 2020 mennessä. Tavoite on kova etenkin rakennusjätteiden osalta.

Mutta kuinka vähiin EU:n kaatopaikat käyvät? Kun jätteiden syntyä ehkäistään jo tavaroiden tuotantovaiheessa, kierrätystekniikat kehittyvät ja osa jätteestä poltetaan, niin kaatopaikoille menevää jätettä ei synny läheskään niin paljon kuin nykyisin. Onko mahdollista loppujen lopuksi päästä lähes kokonaan eroon kaatopaikkojen käytöstä tai jopa osin lajitella vanhojenkin kaatopaikkojen jätteet. Entä mitä nämä kierrätysvaatimukset vaikuttavat tulevaisuuden pakkaus- ja rakennusmateriaaleihin. 

 EU:n jätepolitiikasta keskustelee ympäristöneuvos Jarmo Muurman Ympäristöministeriöstä.

EU ja 24 kieltä

Kari Liiri

 

Monet EU:n eri toimijoiden tuottamat paperit käännetään vain muutamalle EU:ssa käytetylle kielelle, mutta Euroopan unionin tuomioistuimessa tilanne on toinen. Kaikki sen ratkaisut ja julkaisemat tekstit lähtökohtaisesti käännetään kaikille EU:n 24:lle virallisille kielelle.
Tämän tehtävän parissa koko tuomioistuimen käännösyksikössä tekee töitä 900 ihmistä. Euroopan unionin tuomioistuimen suomen kielen käännösyksikön päällikkö Kari Liiri kertoo että työntekijöiden löytäminen näihin tehtäviin ei ole helppoa.  Paitsi että näihin töihin halukkaita ranskankielentaitoisia suomalaisia juristeja on vaikeaa löytää, niin alemmissa palkkaluokissa esim. assistenttien huonot palkat vaikeuttavat rekrytointia.  Kun tällä hetkellä nämä 24 eri kieltä aiheuttavat sen, että käännettäviä kielikombinaatioita on jo yli viisisataa, niin EU:n mahdollisen laajenemisen myötä tilanne ei ainakaan tule helpottumaan.

 

erkki pihkala Professori emeritus Erkki Pihkala pohtii sitä,  miten tilanne mahtaa kehittyä tulevaisuudessa. Tuleeko englannin kielen asema vahvistumaan netin ansiosta entisestään myös EU:ssa?

Ja entä ruotsin kielen asema Suomessa? Voiko EU:n kautta vaikuttaa siihen, että syntyperäisiltä ja täällä koulunsa käyneiltä suomalaisilta ei tasapuolisen kohtelun perusteella vaadittaisi ruotsin kielen osaamista enää esimerkiksi yliopistossa.  Ruotsin kielen osaamista kun ei nykyisin vaadita Suomessa maahanmuuttajiltakaan, eikä myöskään ulkomailla koulunsa käyneiltä, sanoo  Erkki Pihkala.

Matkalla liittovaltioon - haastateltavana emeritusmeppi Esko Seppänen.

Esko Seppänen


Koko EU on emeritusmeppi Esko Seppäsen mielestä eliitin projekti ja toimii epädemokraattisesti.

EMU:n vastustajanakin tunnettu Esko Seppänen on kuitenkin sitä mieltä, että Suomen ei kannata lähteä yksin pois EMU:sta, vaikka siihen liittyminen oli hänestä virhe.
Ja vaikka hän onkin mielestään laillisuuden kannattaja, niin nyt ollaan hänen mukaansa siinä pisteessä, että EKP:n kannattaisi rikkoa sääntöjä, ja alkaa lainoittaa suoraan valtioita. Lisäksi sen kannattaisi löysentää inflaatiotavoitettaan.

Lisäksi koko EU tuntuu olevan matkalla kohti yhä syvenevää federalismia, ainakin mikäli se parlamentaarikoista on kiinni.

Mutta mikä merkitys EU:n tulevalle kehitykselle on piakkoin käytävillä Saksan vaaleilla.

 

Sivut

Brysselin kone

Tule mukaan kommentoimaan ja vaikuttamaan siihen, mistä puhumme, kun puhumme EU:sta.

Kuka voittaa ja kuka häviää kun Brysselin kone jyskyttää?

Brysselin koneen ensilähetys on siis keskiviikkona 8.5 klo 10.05 Yle Radio Yhdessä. ja uusinta torstaina klo 21.15.
Lisäksi se uusitaan Yle Puheessa  sunnuntaina 6.03.

Keskustellaan yhdessä tässä blogissa tai lähetä sähköpostia osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi

Kerro mielipiteesi EU:sta. Ehdota teemoja Brysselin koneen käsittelyyn. ( Ketju 2 )

Kerro mielipiteesi EU:sta. Ehdota teemoja Brysselin koneen käsittelyyn. ( Ketju 1)

Brysselin koneen Linkkilä. Jaa hyviä EU-linkkejä

Lue keskustelua aiempien vuosien ohjelmista 

Tietoa eurokriisistä kuuneltavissa myös  Elävässä arkistossa

Aiheeseen liittyvä Blogiteksti  London School of Economics and Political Science (LSE) -yliopiston sivullaBlogiarkisto

2014

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2013

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu